Java Mayın Tarlası Oyunu Kodu

Java programlama dili ile programlamanın dilinin temel prensiplerinini kullanarak konsol üzerinde çalışan basit bir mayın tarlası oyunu kodu


Genel Bilgiler :

 • Oyun Alanı 10×10 Boyutunda
 • Toplam 15 Adet Mayın Bulunur
 • Satır Değerleri 0-9 Aralığında
 • Sütun Değerleri 0-9 Aralığında
 • Kazanmak İçin Mayına Basmadan Toplam 85 Hamle Yapılmak Zorundadır
 • Mayına Basıldığı Taktirde Oyun Sonlanır

Kullanılan Kütüphaneler:

 • Scanner
 • Random

Metotlar Ve Açıklamaları:

 • TarlaBastir(char x[][]) -> Mayın Tarlasını Konsola Yazdırır.
 • TarlaOlustur(boolean x[][],char TarlaGorunus[][]) -> Mayın tarlasının görünümünü ve mayınların konumunu tutan dizilerin (Array)  oluturulmasını sağlamak ve random olarak  farklı konumlara toplam 15 adet mayın ataması yapar.
 • SatirKontrol(int Satir,Scanner Imput) ->Girilen satır sayısının negatif veya dizi (array) boyutunu aşıp aşmadığını kontrol eder ve doğru tamsayı satır değeri döndürür.
 • SutunKontrol(int Sutun,Scanner Imput) ->Girilen sütün sayısının negatif veya dizi (array) boyutunu aşıp aşmadığını kontrol eder ve doğru tamsayı sütun değeri döndürür.
 • Oyna(boolean MayinKonum[][],char TarlaGorunum[][],Scanner Imput) -> Oynanış için tekrarlanan döngüleri kontrol eder ve girilen satır ve sütün sayısının önceden kullanılıp kullanılmadığını denetleyip kazanıp kaybetme durumuna göre true false değer dönütü sağlar.

import java.util.Scanner;
import java.util.Random;
public class MayinTarla {
	//Mayın Tarlasının Görüntüsünü Bastıran Fonksiyon
  public static void TarlaBastir(char x[][]) {
	  
	  for(int i=0;i<x[0].length;i++) {
		  System.out.print(" | "+i);
	  }
	  System.out.println(" |");
	  for(int i=0;i<=4*(x.length)+1;i++) {
		  System.out.print("_");
	  }
	  System.out.println();
	for(int i=0;i<x.length;i++) { 
		
		System.out.print(i+"| ");
		
		for(int j=0;j<x[0].length;j++) {
			System.out.print(x[i][j]+" | ");
		}
		System.out.println();
		
	}
	
  }
  
  //Tarlanın Görünümünü Ve Random Olarak Mayınları Yerleştiren Fonksiyon
	public static void TarlaOlustur(boolean x[][],char TarlaGorunus[][]) {
	  Random rnd=new Random();
	  for(int i=0;i<x.length;i++) {
		  for(int j=0;j<x[0].length;j++) {
			  x[i][j]=false;
			  TarlaGorunus[i][j]='x';
		  }
	  }
	  int MayinSayac=0;
	  while(MayinSayac<15) {
		  MayinSayac=0;
		  int tempsatir=rnd.nextInt(10);
		  int tempsutun=rnd.nextInt(10);
		  x[tempsatir][tempsutun]=true;
		  for(int i=0;i<x.length;i++) {
			  for(int j=0;j<x[0].length;j++) {
				  if(x[i][j]==true) {
					  MayinSayac++;
				  }
			  }
		  }
		  
	  }
		
	}
	
	//Satır Hatalı Giriş Kontrolü
	public static int SatirKontrol(int Satir,Scanner Imput) {
		while((Satir>=10)||(Satir<0)) {
			System.out.println("Satir Hatali!");
			System.out.print("Lutfen Satir Girin (0-9): ");
			Satir=Imput.nextInt();
		}
		return Satir;
	}
	
	//Sütün Hatalı Giriş Kontrolü
	public static int SutunKontrol(int Sutun,Scanner Imput) {
		while((Sutun>=10)||(Sutun<0)) {
			System.out.println("Sutun Hatali!");
			System.out.print("Lutfen Sutun Girin (0-9):");
			Sutun=Imput.nextInt();
		}
		return Sutun;
	}
	
	// Oynanış Fonksiyonu Satır Ve Sütün Sayılarını Alıp Mayın Kontrolüne Göre true-false Değer Döndüren Fonksiyon
	public static boolean Oyna(boolean MayinKonum[][],char TarlaGorunum[][],Scanner Imput) {
		TarlaBastir(TarlaGorunum);
		System.out.println();
		int Satir,Sutun;
		System.out.print("Lutfen Satir Girin (0-9):");
		Satir=Imput.nextInt();
		Satir=SatirKontrol(Satir,Imput);
	
    System.out.println();
		System.out.print("Lutfen Sutun Girin (0-9):");
		Sutun=Imput.nextInt();
		Sutun=SutunKontrol(Sutun,Imput);
		
		//Önceden Girilmiş Konumların Girilmesini Engelleyen Fonksiyon
	  while(TarlaGorunum[Satir][Sutun]=='0') {
	  	System.out.println();
	  	System.out.println("Bu Konumu Daha Once Girdiniz!");
	  	System.out.print("Lutfen Satir Girin (0-9):");
			Satir=Imput.nextInt();
			Satir=SatirKontrol(Satir,Imput);
		
	    System.out.println();
			System.out.print("Lutfen Sutun Girin (0-9):");
			Sutun=Imput.nextInt();
			Sutun=SutunKontrol(Sutun,Imput);
	  }
		if(MayinKonum[Satir][Sutun]==true) {
			for(int i=0;i<TarlaGorunum.length;i++) {
				for(int j=0;j<TarlaGorunum[0].length;j++) {
					if(MayinKonum[i][j]==true) {
						TarlaGorunum[i][j]='*';
					}else {
						TarlaGorunum[i][j]='x';
					}
				}
			}
			System.out.println();
			TarlaBastir(TarlaGorunum);
			System.out.println();
			System.out.println("Mayina Bastin Oyunu Kaybettin!");
			return false;
		}else {
			TarlaGorunum[Satir][Sutun]='0';
			return true;
		}
	}
	
	
	public static void main(String[] args) {
		
  Scanner Imput=new Scanner (System.in);//Kullanıcıdan Değer Alamızı Sağlayan Class
  
  boolean [][]MayinKonum=new boolean[10][10];//	Mayınların Konumunu Tutuğumuz MultiArray
  
  char [][]TarlaGorunum=new char[10][10];//Mayın Tarlasının Görünümünü Tutan Array
  
  TarlaOlustur(MayinKonum,TarlaGorunum);//Tarlayı Oluşturan Fonksiyonun Çağırıldığı Yer
  
  boolean Kontrol=true;
  int HamleSayisi=0;
  
  //Oyunun Tekrar Döngüsü Ve Kazanma Kontrolü
  
  while(Kontrol) {
  	HamleSayisi++;
  Kontrol=Oyna(MayinKonum,TarlaGorunum,Imput);
  if(HamleSayisi==86) {
  	System.out.println("Hic Mayina Basmadiniz Oyunu Kazandiniz!");
  	Kontrol=false;
  }
  }
  
  System.out.println("Hamle Sayisi="+(HamleSayisi-1));
	}
	
	

}